logo
Welkom     |     Onze School    |     Aanmelden     |     Sponsors     |    Foto's     |    in English


FAQ logo

Ik ga in Washington, DC wonen. Is De Nederlandse School in Bethesda de enige locatie waar ik na-schools onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) voor mijn kinderen kan vinden?


WISJa, vanaf September 2010 is De Nederlandse School in Bethesda de enige plaats waar naschoolse lessen in Nederlandse Taal en Cultuur aangeboden worden. Echter, de Stichting Nederlands Onderwijs in Washington (SNOW) verzorgt dagonderwijs in het Nederlands. Lessen worden gegeven aan de Washington International School, zowel op de Primary School (1690 36th Street NW, Washington DC 20007) als ook Middle/High School (3100 Macomb Street NW, Washington DC 20008) campus. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coordinator (Primary: Anouk van Aanholt en Middle/High School, Jan Hendrik van de Riet).

terug naar begin  |   stel een vraag

FAQ logoU biedt lessen aan aan basisschool leerlingen en de onderbouw voortgezet onderwijs, maar mijn kinderen zijn bovenbouw middelbare scholieren...

De Nederlandse School in Bethesda biedt geen lessen op het bovenbouw middelbaar school niveau.
Na het eerste leerjaar HAVO/VWO wordt in overleg met de leerling en de ouders een individuele leerlijn vastgelegd wat betekent dat leerlingen leerjaar 2 en 3 middelbare school volgen op hun eigen tempo, geconcentreerd op het voorbereiden voor het examen CNaVT: leerlingen volgen lessen tot ze 16 zijn en nemen dan deel aan het examen voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) dat ieder jaar in mei afgenomen wordt. Het certificaat geeft aan dat het taalniveau van leerlingen hoog genoeg is om in Nederland te gaan studeren. Leerlingen die het examen halen kunnen soliciteren op een baan als klassenassistent.

terug naar begin  |   stel een vraag

FAQ logoIk ben Nederlander, maar mijn partner niet. Onze kinderen spreken eigenlijk nauwelijks Nederlands. Heeft na-schools Nederlands wel zin voor onze kinderen?

De Nederlandse School in Bethesda biedt na-schoolse lessen in Nederlandse Taal en Cultuur aan aan diverse leeftijdgroepen en niveaus. Maar let op: na-schools Nederlands in niet hetzelfde als het FLES (Foreign Languages in Elementary Schools) programma in Amerikaanse openbare scholen. We leren leerlingen het Nederlands niet aan, we verbreden de kennis en houden bestaande kennis op peil. Dat betekent dat als er thuis geen of nauwelijks Nederlands gesproken wordt, of er geen mogelijkheid is het huiswerk te maken, de kans op succes in feite niet aanwezig is. Drie uurtjes les op school is niet voldoende: er moet thuis ook aan gewerkt worden. Wij raden het dan ook af om leerlingen waarvan de ouders/verzorgers beiden nauwelijks of geen Nederlands spreken, op te geven voor De Nederlandse School in Bethesda.

Als u uw kinderen aanmeldt kunt u aangeven op welk niveau u denkt dat uw kinderen les moeten hebben. Uw kind(eren) zullen worden getest zodat we weten in welke groep de leerling het beste past.

terug naar begin  |   stel een vraag

FAQ logoDrie uur per week les, ik vind dat erg veel. Kan het niet korter?

SNOB logoEr zijn een aantal redenen waarom de Nederlandse School in Bethesda drie uur per week les geeft.
Het is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling dat leerlingen Nederlands leren, en 3 lesuren per week zijn voor dit doel het absolute minimum. Hoewel het volgen van Nederlandse Taal en Cultuur lessen natuurlijk plezierig moet blijven voor leerlingen is het ook van groot belang dat leerlingen genoeg tijd krijgen om de leerstof te beheersen. Vandaar ook dat leerkrachten vragen dat uw kind(eren) naast het volgen van de lessen, ook tenminste 1 uur per week lezen/voorgelezen worden.

Een NTC-school wordt alleen erkend door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs (via de Stiching Nederlands Onderwijs in het Buitenland (SNOB)) als er tenminste 120 lesuren per jaar worden gegeven. Dat komt neer op 3 tot 4 les-uren per week (afhankelijk van het aantal schoolweken dat les gegeven wordt) aangevuld met een aantal culturele middagen/ochtenden.

terug naar begin  |   stel een vraag

FAQ logoWaarom zijn de leerlingen verplicht culturele activiteiten bij te wonen?

Met 3 lesuren per week, en een jaarrooster van 34 weken, komen we niet aan de door SNOB verplicht gestelde lesuren. In plaats van de lessen 30 minuten langer te maken, organiseren we 4 tot 6 keer per jaar culturele activiteiten. Deze activiteiten zijn een integraal en verplicht onderdeel van het schooljaar.

terug naar begin  |   stel een vraag

FAQ logoIk lees over citotoetsen, betekent het dat leerlingen de groep 8 Citotoets doen?

Nee, leerlingen van groep 8 doen niet mee aan de "grote" citotoets. Omdat deze toets ook rekenen en wereldorientatie bevat (onderwerpen die niet aan de orde komen op onze school) zouden leerlingen niet goed scoren op deze toets en stichting NOB raadt NTC-leeringen dan ook af deel te nemen aan deze toets.. Ouders die graag hebben dan hun kind toch de citotoets aflegt kunnen contact opnemen met de school.
Leerlingen doen wel citodeeltoetsen: begrijpend lezen, woordenschat, spelling en technisch lezen. Deze toetsen worden in januari en mei afgenomen. Het is belangrijk dat leerlingen alle lessen volgen zodat ze de kans krijgen de toetsen goed te maken. De resultaten van deze toetsen worden voorgelegd aan de onderwijsinpectie in Nederland en spelen een belangrijke rol in de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs aan onze school.
terug naar begin  |   stel een vraag

FAQ logoLes op zaterdagochtend, dat is erg onhandig met het sportschema van mijn kind...

We zijn ons er van bewust dat een groot aantal van onze leerlingen sportactiviteiten heeft op zaterdagochtend. Helaas is het onmogelijk de lessen door de week plaats te laten vinden (veel leerlingen komen van ver en zouden door de week de lessen, gezien het verkeer, niet bij kunnen wonen).
Geef de leerkracht tijdig door welke lessen uw kind eventueel niet bij kan wonen, zodat extra huiswerk meegegeven kan worden. Het is van groot belang dat kinderen aanwezig zijn als de toetsweken plaatsvinden (in januari en mei).
We vragen u echter om de school voorrang te geven! Leerlingen mogen per schooljaar niet meer dan 2 lessen missen vanwege ongeoorloofd verzuim. Het niet naar school komen vanwege een sportwedstrijd wordt gezien als "ongeloorloofd verzuim" en kan ertoe leiden dat uw kind(eren) niet mee kunnen doen aan de citotoetsen.

terug naar begin  |   stel een vraag

FAQ logoOuders betalen schoolgeld. Wat doen jullie met/voor dat geld?

Onze grootste onkostenpost is het leerkrachten- en klassenassistententeam. Daarnaast betalen we huur aan St. Bart's en de Unitarian Church en hebben we ieder jaar lesmaterialen nodig. Het bestuur werkt hard aan een sluitende begroting ieder jaar. De financien van onze school zijn openbaar. Op ieder moment kan iedere ouder inzage krijgen in de boeken door contact op te nemen met Jan Post, de penningmeester.

terug naar begin  |   stel een vraag


Contact opnemen | Veel gestelde vragen | SNOB | De Nederlandse Vereniging | De Nederlandse Ambassade


Deze De Nederlandse School in Bethesda website is ontwikkeld door de initiatiefgroep Na-schools Nederlands in Bethesda (c) Feb 2008.
Voor vragen over deze website kunt u zich wenden tot de webmaster.